MIND EDUCATION CENTER

         Kindles Aspirations


CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ INTERNATIONAL BACCALAUREATE

Một vài tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh có thể download ở đây

Giới thiệu chung về chương trình tú tài quốc tế 
  ( IB Programme Guide)

Chương trình tiếng A1
( Language A1 Syllabus )

Chương trình Toán nâng cao
( Mathematics-HighLevel Syllabus )

Chương trình nhóm 4 và môn Vật Lý 
  ( Group4-Physics Syllabus )

Chương trình Sinh Học nâng cao
   ( Biology-High Level Syllabus )

Chương trình Kinh Tế
  ( Economics Syllabus )

Chương trình Công Nghệ Thông Tin trong Xã Hội Toàn Cầu 
  ( Information Technology in Global Society Syllabus )

Chương trình Tin Học
( Computer Science Syllabus)

Chương trình Tiếng Anh A2
   ( English A2 Syllabus )

Chương trình Tiếng Đức 
   ( German Syllabus )